Hvad der sådan rører sig ude i læseverden…

…er jeg blevet bedt om at skrive lidt om. Der rører sig jo mangt og meget i skrivende stund, hvor effektiviseringer, besparelser og afskedigelser flyver om ørene på os. Det er dog vigtigt i denne sammenhæng at holde fast i elevernes videnstilegnelse, uanset hvordan skolerne tænker at strukturere sig fremadrettet, ikke mindst videnstilegnelse gennem læsning.

Basis for denne blog er ikke stor videnskabelig empiri, men samtaler med folk på kryds og tværs i forskellige læsekredse i ungdomsuddannelserne, fx på Læsevejlederuddannelsen i København, hvor jeg selv underviser, og læsning af forskellige fagtidsskrifter.

Det, der buldrer og brager på læsefronten nu, er ikke mindst:

  • Læsning i fagene, herunder samarbejdet med kolleger herom
  • Digitale læsekompetencer
  • Ordforråd – førfagligt, fagligt og alment akademisk

Læsning i fagene, herunder samarbejdet med kolleger herom

Her vil jeg fortælle en kort historie fra det virkelige liv, som jeg præsenterede på Læsevejlederårsmødet i 2015. På Egedal Gymnasium og HF afvikler vi et introforløb i dansk og engelsk til træning af læseforståelse og læsehastighed. I løbet af de to sidste skoleår har vi yderligere arbejdet med en såkaldt Spydspidsordning. Hvert fakultet var første år repræsenteret af 2-3 personer (som havde meldt sig selv), og disse samarbejdede med læsevejlederne om forskellige tiltag i fagene. Der har været afholdt et møde pr. kvartal med oplæg fra læsevejledere og erfarings – og ideudveksling. Spydspidserne har i egne klasser arbejdet med strategier for læsning samt ordkendskab. Ved første skoleårs udløb blev der afholdt en pædagogisk eftermiddag med Open Space, hvor alle lærere kunne gå rundt til de forskellige Spydspidser, der viste materialer og introducerede de øvelser og arbejdsformer, de havde anvendt. Nogle faggrupper har også undervejs holdt interne kurser og arbejdseftermiddage med læsning på dagsorden. Ikke mindst har forskellige former for gruppelæsning/ reciprok læsning og læseguides i tekster været anvendt med succes. I dette skoleår er projektet videreført med et reduceret antal Spydspidser, men efter samme principper. I det kommende skoleår er tanken, at fagene i egne timer og i studie – og værkstedstimer overtager mest muligt af opgaven.

Inspiration:

LØFT LÆRINGEN – brug sproget (Erfaringer fra Projekt Uddannelsesløft)

Lige muligheder for alle – fokus på sprog i alle fag, et materiale fra Region Hovedstaden (2008/09)

Wood et al: Guiding Readers Through Text (2008) The International Reading Association

Judy Richardson et al: Reading to Learn in the Content Areas (2009) WADSWORTH CENGAGE Learning

Elisabeth Arnbak: Kollegacoaching (2015) Gyldendal

Digitale læsekompetencer

Det skorter ikke på meninger om elevernes – og lærernes – kompetencer i det ydre rum. Er eleverne digitale indfødte, hopper de blot tankeløst rundt på de sociale medier, og er halvdelen af deres opgaver hentet derudefra? Under alle omstændigheder kan det være nyttigt på de forskellige skoler at italesætte og tydeliggøre bud på digitale kompetencer og digital dannelse. I forbindelse med Bogforum i København i november 2015 blev der afholdt en såkaldt ”Faglig Fredag”. Temaet var eleverne i den digitale verden, og her blev holdt et meget inspirerende oplæg af Dorthe Carlsen og Jens Jørgen Hansen om digital læsedidaktik. De har sammen skrevet en ligeledes inspirerende bog DIGITAL LÆSEDIDAKTIK (2015) Akademisk forlag. Her gennemgår de situationen med digitale tekster i skolens læringslandskab og giver tre bud på det læseteoretiske landskab samt oplæg ang. læsedidaktik. Dette følges op af 5 forskellige tilgange, som har været afprøvet og evalueret. Selvom nogle af øvelserne har fokuseret på folkeskoleelever, er der masser af inspiration også til ungdomsuddannelserne.

Ordkendskab, ordkendskab, ordkendskab

De temaer, jeg har talt om ovenfor, spiller også en væsentlig rolle i forskningen og publikationer i verden omkring os, ikke mindst i Storbritannien og USA. The International Literacy Association afholder konferencer (i år i Boston 8.-11.7.2016) og udgiver tidsskifter, fx LITERACY TODAY og JOURNAL OF ADOLESCENT & ADULT LITERACY. At få læsningen ind i fagene og at lære at læse mutimodalt er temaer, der særdeles hyppigt er oppe at vende her og ved at komme på banen i vores fædreland også. Et tema, som fremmedsprogsundervisere har arbejdet intenst med i årevis, men som kun langsomt er på vej ind i andre fag her i Danmark, er ordforråd/ ordkendskab. Hvis vi operer med den simple læseformel, hvor L = A x F, altså Læsning ses som Afkodning ganget med Forståelse, skal vi nok i fællesskab fremover arbejde meget med forståelsesdelen også i andre fag end fremmedsprog. Ordkendskab er en kæmpekløft at overvinde for et stort antal elever, der simpelt hen giver op over for tekster, fordi mængden af ikke-forståede ord er så stor. Både for elever med dansk som modersmål og dansk som andetsprog er det nødvendigt at sikre en dybdeforståelse af et bredt spektrum af ord, faglige som førfaglige og alment akademiske (uanset hvilken boks, man vil putte dem i) for at gøre eleverne til stærke forståere og styrke deres videnstilegnelse, deres kompetencer og deres almendannelse. Her er udviklingsmuligheder for alle læsevejledere, der vil.

Inspiration her: Graves et al Teaching Vocabulary to English Language Learners (2013) TEACHERS COLLEGE PRESS

Bedste hilsner Mette