Årskursus 2021

 Årskursus 2021 

Læse- og matematikvejlederforeningen for ungdoms- og videregående uddannelser 

25.-26. november 2021 

Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg 

Torsdag d. 25. november 2021: 

9.30 – 10.00: Ankomst og morgenmad 

10.00 – 10.30: Velkomst ved bestyrelsen + præsentation af den nye sammensatte forening 

10.30 – 12.30: Fællesoplæg med pause og spørgsmål: 

Gert Biesta is Professor of Educational Theory and Pedagogy in the Moray House School of Education and Sport, University of Edinburgh, Scotland, and Professor of Public Education in the Centre for Public Education and Pedagogy at Maynooth University, Ireland. He writes about the theory of education and educational research. www.gertbiesta.com 

What is the educational question? On the arrival of the I in the world 

Contemporary education is being influenced hugely by non-educational discourses and frames of reference. On the one hand there are many sociological accounts of education, including those that see education in terms of equal opportunities or social justice. On the other hand there are many psychological accounts of education that see education in terms of development of behaviour modification, including trough neurological ways of reasoning. Psychology also seems to be one of the first disciplines to go to when there are problems, albeit that what counts as a problem is itself often structured in psychological terms. All these approaches seem to forget or make invisible that education has an existential orientation, that is, an orientation towards how children and young people can be encouraged and equipped to live their own life, in the world with others, and to live it well. In my presentation I wish to highlight the existential orientation of education through the idea that education is ultimately about the arrival of the child’s or student’s ‘I’ in the world. I will discuss what this means and what it doesn’t mean, and will explore what such an orientation might mean for the ways in which we engage with educational ‘problems.’ 

Lærke Grandjean er i dag skribent og debattør; uddannet lærer og voksen- og dysleksiunderviser; medredaktør af bogen ”Uddannelse for en menneskelig fremtid. Gert Biestas pædagogiske tænkning”, 2017; har oversat Gert Biestas ”Undervisningens genopdagelse” 2018. www.laerkegrandjean.dk 

Hvordan overvinde overgange? 

Lev vel! En hel verden af smerte ligger i disse ord. Hvordan kan den ligge i dem? – Den hænger sammen med dem. Ordene er som agern, ud af hvilke der kan vokse et egetræ (Wittgenstein). Jeg vil med Gert Biestas tænkning om pædagogik, didaktik og eksistens slå ned på konkrete dyslektiske problemstillinger. 

12.30 – 13.30: Frokost 

Efter frokost er der to forskellige programmer:

Læsevejleder Matematikvejleder
13.30 – 14.45:  Forstærket indsats for ordblinde i overgangen til ungdomsuddannelse  Sarah Gramstrup, CFIA/Århus kommune  Uddannet antropolog. Fagligt specialiseret i borgerinddragelse, design tænkning og antropologisk feltarbejde. Arbejder med en række forskellige udviklings- og innovationsprojekter i Børn og Unge i Aarhus Kommune.  Projektet undersøger, hvordan overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse kan gøres mere smidig og strømlinet så alle ordblinde unge oplever et fleksibelt og helhedsorienteret forløb, som tager højde for deres funktionsnedsættelse. Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Rundhøjskolen, Kompetencecenter for Læsning, Center for Innovation i Aarhus og forvaltningen i Børn og Unge i Aarhus Kommune. Den indhentede viden er tilvejebragt ved hjælp af antropologiske og innovationsfaglige metoder, og tager bl.a. udgangspunkt i ordblinde unges egne erfaringer og oplevelser i overgangen til ungdomsuddannelse.  13.30 – 15.00: Overgangsproblemer fra folkeskolen til gymnasiet – fra teori til praksis – fokus i klasserummet  Britta Eyrich Jensen, KU  Beskrivelse følger… 
15.00-15.15: Pause
15.15 -16.15  Netværksmøder med kaffe og kage –  Samlet for alle læsevejledere opdelt i mindre grupper  Formål: at få planlagt regionale møder.  15.15 -16.15  Netværksmøder med kaffe og kage  Samlet for alle matematikvejledere opdelt i mindre grupper  Formål: at få planlagt regionale møder. 

16.30 – 17.30: 

Generalforsamling samlet + fejring af den nye forening med bobler 

18.30: Middag 

Herefter hygge – uformel snak og sparring 

Fredag d. 26. november 2021: 

8.00-9.00: Morgenmad

Læsevejleder  Matematikvejleder
9.00-10.15:  Gå til valgt oplæg af 60 min+15 min spørgsmål:  A. Mål og metoder i studiestøtten  Laura Kongskov: Faglig leder og læse-/skrivevejleder ved Rådgivnings- og støttecentret. Arbejder bl.a. med at vidensindsamling og kvalitetssikring af centrets SPS-ydelser.  Louise Kold-Petersen: Læse-/skrivevejleder ved Rådgivnings- og støttecentret gennem 14 år Arbejder med SPS og har en særlig interesse for udvikling af studiestøttepraksis.  I dette seminar vil vi beskrive et udviklingsprojekt i læse-/skrivevejledningen ved Rådgivnings- og støttecentret, som har haft til formål at indkredse og beskrive de mål og metoder, der arbejdes med i studiestøtten på videregående uddannelser. Vi vil fortælle om de væsentlige indsigter fra projektet og give eksempler på, hvordan fokusset på mål og metoder har haft indvirkning på vejledningspraksis.  Med seminaret ønsker vi at give inspiration samt lægge op til erfaringsudveksling om studiestøtten. 
B. Læsevejleder-basis  Kamilla Kej, Nyborg Gymnasium  Kamilla Kej arbejder på Nyborg Gymnasium og underviser i dansk og idræt på STX og HF. Kamilla har siden 2014 været læsevejleder.  Ofte kan det være en uoverskuelig opgave at komme i gang som enten ny eller eneste læsevejleder på en skole. Kamilla kommer med sit bud på, hvordan man kan komme i gang, og hvad der kan anskues som vores basisopgaver. Oplægget er især tænkt som en guide til nye læsevejledere, som har brug for hjælp og sparring til at komme i gang. 
C. SPS-ordningen for ordblinde elever og studerende  Lisa Wessmann, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)  Lisa Folmer Wessman arbejder i SPS-enheden i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Børne- og Undervisningsministeriet. Lisa er uddannet audiologopæd og er ansat som handicapfaglig medarbejder i SPS-enheden på ordblindeområdet. Hun beskæftiger sig særligt med rammerne for bevillinger til ordblinde elever og studerende og kompenserende læse-skriveteknologi.  Lisa fortæller om aktuelle projekter og problemstillinger i ordblindeområdet fra sit daglige arbejde. 
D. Ordblindeambassadørkorps – ordblindestøtte elev til elev 
Dorthe Hena Mikkelsen, HTX Svendborg 
Oprindelig uddannet folkeskolelærer og undervist i udskolingen i ca. 15 år. · Jeg har været skolebibliotekar · Fra 2012 -2015 var jeg læsevejleder og koordinator for specialundervisningen på den skole, jeg var på. · Fra 2015 har jeg været læsevejleder på EUD, HHX og HTX · Siden 2017 har jeg været studie- og læsevejleder på HTX. 
Oplægget vil indeholde: – En kort gennemgang af årshjulet ift. læsevejledning – Opsummering af, hvordan der gennem de sidste år er arbejdet med at udvikle arbejdet med at støtte de ordblinde elever, og hvordan det har ført til et holdningsskifte blandt underviserne. – Summerunde – Spørgsmål 
E. EUD-screening 2021 
Mads Vesterager Madsen, eVidenCenter. 
Mads Vesterager Madsen er læsevejleder og underviser på EUD, udvikler af EUD-screening i samarbejde med UC-syd og -Lillebælt, Videncenter for læsning, en række erhvervsskoler og eVidenCenter (2014-15). Master i IKT og Læring, E-læringskonsulent på eVidenCenter og tilknyttet Center for faglig læsning og skrivning (http://cfflos.dk). 
Oplægget giver en introduktion til National sprogscreening af EUD-elever og mulighederne for at skabe overblik over elevers sproglige styrker og udfordringer ved start på EUD/EUX. De nyeste features vil indgå, og han giver et overblik over de nyeste tal fordelt på skoleformer og geografi. 

9.00-10.15:  Der er andre grunde til matematikvanskeligheder end de tre d’er: Dum, doven og dårlig undervisning  Pernille Pind  Pernille Pind er cand. scient i matematik og fysik. Pernille har studeret i USA, New Zealand og Australien, undervist i gymnasiet og på Danmarks Lærerhøjskole, skrevet et væld af artikler og bøger, udviklet undervisningsmateriale og i mange år fungeret som selvstændig konsulent, holdt efteruddannelseskurser for matematiklærere og generelt beskæftiget sig bredt med elever i matematikvanskeligheder.  Se mere på pindogbjerre.dk.  På dette kursus kommer vi omkring, hvordan mange forskellige matematikvanskeligheder kan komme til udtryk og mulige årsager til disse vanskeligheder. Der vil blive trukket tråde tilbage til grundskolens matematik, herunder til den talblindetest, der er på vej til 4. klasse. Kurset giver mange konkrete bud på det nok mest interessante, nemlig hvad man kan gøre ved det.  Kurset vil veksle mellem oplæg, deltageraktiviteter og debat. 
10.15-10.30: Pause10.15-10.45: Pause
10.45-12.00: 
A. SPS-ordningen for ordblinde elever og studerende 
Lisa Wessmann, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) 
Lisa Folmer Wessman arbejder i SPS-enheden i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Børne- og Undervisningsministeriet. Lisa er uddannet audiologopæd og er ansat som handicapfaglig medarbejder i SPS-enheden på ordblindeområdet. Hun beskæftiger sig særligt med rammerne for bevillinger til ordblinde elever og studerende og kompenserende læse-skriveteknologi. 
Lisa fortæller om aktuelle projekter og problemstillinger i ordblindeområdet fra sit daglige arbejde. 
B. At finde vej som ordblind 
Randi Hedelund Jeppesen 
Randi Hedelund Jeppesen er uddannet lærer, hun er selv ordblind og bruger af læse- og skriveteknologien. Randi er også indehaver af virksomheden Hjælp til Ord, hvor hun underviser lærere, elever og forældre i brugen af LST, holder foredrag om livet som ordblind og giver sparring til læsevejledere. www.hjælptilord.dk 

Randi Hedelund Jeppesen udgav i 2018 bogen ”Hvad står der? – en fortælling om at finde vej i livet som ordblind. 
Oplæg: Her får du dels en personlig beretning om at finde vej i livet og uddannelsessystemet som ordblind og helt konkrete råd til at blive en mere ordblindevenlig uddannelsesinstitution. 
Randi Hedelund Jeppesens ordblindhed førte til nederlag, ensomhed og afmagt. Men med læse- og skriveteknologi, hvor hun læser med ørene og skriver med stemmen, vendte hun det til selvstændighed, succes og egen virksomhed. Hendes vision er, at alle ordblinde skal kende til og kunne bruge deres læse-og skeriveteknologi. Du vil gå fra dette oplæg med mindst 3 gode råd til hvordan du hjælper ordblinde bedst mulig. 
C. Læsning i fremmedsprog. Kan afkodningsstrategier fra 2.fremmedsprog bruges i øvrige fag under læsning på dansk? 
Annette Bau, Nyborg Gymnasium 
Annette Bau underviser I fransk og dansk som andetsprog på Nyborg Gymnasium og har i mange år været optaget af, om erfaringer fra fremmedsprog, tosprogede og ordblinde kan hjælpe svage læsere generelt
I fremmedsprogene er der en dobbelt læseudfordring. Dels den tekstafkodningsudfordring, der er indbygget i alle fag, dels afkodningen af selve fremmedsproget. 
Oplægget vil dels forme sig som en introduktion til og afprøvning af de læsestrategier, som fremmedsprogslærerne løbende forsøger at introducere eleverne for. Dels lægge op til lille debat baseret på en måske lidt kæk påstand om, at fremmedsprogsafkodningen kan overføres til andre fag, hvis den kendes og italesættes af alle lærere. 
D. Ordblindeambassadørkorps – ordblindestøtte elev til elev 
Dorthe Hena Mikkelsen, HTX Svendborg 
Oprindelig uddannet folkeskolelærer og undervist i udskolingen i ca. 15 år. · Jeg har været skolebibliotekar · Fra 2012 -2015 var jeg læsevejleder og koordinator for specialundervisningen på den skole, jeg var på. · Fra 2015 har jeg været læsevejleder på EUD, HHX og HTX · Siden 2017 har jeg været studie- og læsevejleder på HTX. 
Oplægget vil indeholde: – En kort gennemgang af årshjulet ift. læsevejledning – Opsummering af, hvordan der gennem de sidste år er arbejdet med at udvikle arbejdet med at støtte de ordblinde elever, og hvordan det har ført til et holdningsskifte blandt underviserne. – Summerunde – Spørgsmål 
E. Læse- og skriveteknologi – status og muligheder 
Erik Arendal, Rådgivnings- og støttecenteret, Aarhus Universitet 
Erik Arendal er specialkonsulent inden for læse-/skriveteknologi og tilgængelighed ved Rådgivnings- og 
støttecentret, Aarhus Universitet. Tidligere national konsulent for teknologi til ordblinde ved Hjælpemiddelinstituttet. 
På dette seminar vil jeg give en overordnet status på muligheder for læse- og skriveteknologi (LST) både inden for SPS og generelt. Jeg vil demonstrere nogle af de nyere muligheder for brug af fx oplæsningsfunktion og talegenkendelse og vil lægge op til erfaringsudveksling om muligheder i egen praksis. 


10.45-12.00: 
Der er andre grunde til matematikvanskeligheder end de tre d’er: Dum, doven og dårlig undervisning 
(fortsat) 

11.45-13.00: Frokost11.45-13.00: Frokost
13.00-14.30: 
Ordblinde elevers deltagelse i dansk og engelsk 
Anja Bols Slåttvik 
Anja er engelskunderviser på læreruddannelsen og på hf, samt koordinator for et forløb særligt tilrettelagt for ordblinde elever på hf. 
Oplæg: I dette oplæg vil jeg komme ind på, hvordan underviseren kan integrere ordblinde elevers læse- og skriveteknologi (LST) i forbindelse med skriftlig og mundtlig deltagelse i danskfaget og i sprogfagene. I oplægget vil jeg komme med konkrete eksempler på undervisning som stilladserer ordblindes såvel som almene elevers læring og som inkluderer elevernes anvendelse af LST. 

13.00-14.30: 
Præsentations-session omkring den praktiske del af matematikvejledningen med efterfølgende diskussion 
• Spørgsmål: Hvordan håndteres eleverne med generelle vanskeligheder i matematik? 


Udgangspunktet er med oplæg fra forskellige skoler 

14.30: Evaluering – og tak for denne gang14.30: Evaluering – og tak for denne gang

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.