Årskursus 2019

Læse- og matematikvejlederforeningen

Torsdag d. 21. november 2019:

9.30 – 10.00: Ankomst og morgenmad

10.00 – 10.15: Velkomst ved bestyrelsen

10.15 – 11.15 + 11.30 – 12.30: Fællesoplæg: Brian Butterworth.
Sammenhængen mellem læse- og matematikvanskeligheder

12.30 – 13.30: Frokost

Efter frokost er der to forskellige programmer – et for matematikvejledere og et andet for læsevejledere.

 

… se de næste sider!

 

Læsevejlederne Matematikvejlederne
13.30 – 14.45:

Nelly Jacobsen: Phonics i engelskundervisningen og elever med ordblindhed

Nelly Jacobsen er lærer og speciallærer. Underviser børn, unge og voksne med ordblindhed. Har i de sidste 4 år haft egen virksomhed: Læsekupéen.

Er sammen med Lise Nyrop og Dorte Gørtz forfatter til phonics-lærebogsmaterialet, ’Words’.

 

Elever med ordblindhed har vedvarende vanskeligheder med at læse og stave på engelsk. Phonics-metoden er en struktureret, systematisk gennemgang af lyde, lydgrupper, stavelsestyper, staveregler og huskeregler, som alle elever kan have glæde af, og som er særlig vigtig for elever med ordblindhed. Tilgangen er undersøgende/induktiv og multisensorisk.

13.30 – 14.45:

Butterworth workshop

 

 

 

 

 

14:45-16:15: Poster-session, kage og kaffe
16.15 -17.30

Holger Juul: En læseforskers idekatalog

Holger Juul er cand.mag. og ph.d. i sprogvidenskab og forsker og underviser på Københavns Universitet, primært i tilknytning til Center for Læseforskning og uddannelsen i audiologopædi. Gennem de seneste 20 år har jeg beskæftiget mig med at undersøge danskeres sproglige færdigheder, især skriftsproglige færdigheder i grundskolen. Er desuden forfatter til flere test- og undervisningsmaterialer.

 

Læse- og skriveudviklingen i løbet af gymnasiet er overraskende svagt belyst. I mit indlæg vil jeg formulere en række spørgsmål om gymnasieelevers skriftsproglige færdigheder og de læse- og skrivekrav de møder. Og så vil jeg (gerne med input fra deltagerne) diskutere hvordan de kan besvares.

16.15-17.30:

Morten Blomhøj: Den didaktiske kontrakt i matematik ved overgang til gymnasiet

Morten Blomhøj er lektor i matematikkens didaktik ved IMFUFA, INM, Roskilde Universitet. Morten arbejder med forsknings­områderne samspil mellem forskning og udvikling af undervisnings­praksis, vanskeligheder ved tilegnelse af matematiske begreber, samt undervisning og læring af matematisk modellering. Han for tiden formand for faggruppen i matematik ved Teoretisk Pædagogikum.

 

Begrebet den didaktisk kontrakt stammer fra teorien om didaktiske situationer (TDS) udviklet af Guy Brousseau. Den beskriver den gensidige forventning hos elever og lærere om, hvad matematikundervisning går ud på, og hvordan den skal foregå. Den er både en forudsætning for og en konsekvens af institutionaliseret matematikundervisning. I oplægget ser jeg på hvordan den didaktiske kontrakt kan bruges til forstå nogle af de vanskeligheder eleverne har ved starten på matematik i gymnasiet.

 

17.45 – 18.45: Generalforsamling i Læsevejlederforeningen

(dagsorden udsendt til alle medlemmer pr. mail)

19.00: Middag

21:30: Underholdning ved Jesper Agesen Trio + snacks

 

Fredag d. 22. november 2019:

8.00 – 9.00: Morgenmad

Læsevejlederne Matematikvejlederne
 

9.00-10.30:

Lise Heidemann: To-sprogede

Beskrivelse følger…

 

9.00-10.30:

Maria Kirstine Østergaard: Matematikangst og forestillinger om matematik

Maria Kirstine Østergaard er ph.d.-studerende, cand.pæd. i matematikkens didaktik og har en baggrund som folkeskolelærer.

Er der en sammenhæng mellem de forestillinger, man gør sig om, hvad matematik er og anvendes til, og dét at føle angst for faget? Hvilken rolle spiller matematikundervisningen i skabelsen af disse forestillinger? Hvad betyder de for elevernes læringsadfærd? Og vigtigst af alt: kan vi som undervisere være med til at forebygge matematikangst?

10.30 – 10.45: Pause
10.45-12.00:

Karrusel:

1. Charlotte Mandrup Ozimek: At skabe de gode rammer for SPS – set fra en leders perspektiv

Charlotte er en ingeniør, der brænder for uddannelse og for at gøre en forskel – især for dem der har mødt udfordringer af den ene eller anden art. Jeg er uddannelsesleder og har de sidste 3 år været daglig leder for studievejledning og sps (diagnose, læse- og matematikvejledning)

Vi har pligt til at hjælpe kursister der har funktionsnedsættelser og det gør vi meget gerne. Men hvordan får man det organiseret? Skal der være faste vejledere? En læsevejledning? Matematikvejledning? Hvordan støtter vi kursisterne bedst muligt, møder dem hvor de hver især er? På HF&VUC NORD har vi stor fokus på SPS, hvordan får vi det planlagt så det er mest optimalt for både vores kursister og vores lærere, – det vil jeg fortælle om –  ra kursisten bliver tilmeldt til tilbud under uddannelsen og generel planlægning af ressourcer.

 

2. En ordblind kursist på videregående uddannelse: yderligere beskrivelse følger

 

3. En repræsentant fra STUK: yderligere beskrivelse følger

10.45-12.00:

Jeanette Axelsen: Matematiklærerforeningen – reformen og de svage elever

Igennem 20 år har Jeanette Axelsen undervist i gymnasieskolen i matematik og dansk og arbejdet udviklende med matematikkens didaktik såvel som for faget i sig selv. Siden 2012 har hun siddet i bestyrelsen for Matematiklærerforeningen og som formand siden 2017. Hun har således bidraget til 2017-reformens tilblivelse og implementering.

Vi er blevet erfaringer rigere siden sidste år efter første gennemløb af STX-B. Hvis antagelsen er, at rammerne forbliver uændrede, hvordan kan vi så hjælpe og støtte vores elever med motivation for at lære matematik på alle niveauer på B-niveauet, og hvilken rolle kan matematikvejledere spille?

12.00-13.00 Frokost
13.00-14.30:

Natalia Auer: Faglige læsning af digitale tekster

Natalia Auer er ph.d. i e-læring og nye teknologier fra University of Leicester og lektor samt læsevejleder på Vestegnen HF & VUC. Natalia har undersøgt i sit ph.d.-projekt, hvordan elevers brug af læsestrategier kan implementeres som et stillads i læsningen af digitale tekster på tablets samt hvordan digitale redskaber kan bruges som støtte til læsning.

International forskning påpeger, at elevers læring bliver udfordret, når de møder faglige tekster på skærm.

 

I oplægget vil jeg komme ind på følgende:

Hvad siger forskning om forskelle mellem digital og analog læsning?

·       Hvordan læsevejledere kan vejlede kollegaer, så lærere kan understøtte elevernes læsning på digitale enheder?

·       Hvilke overvejelser om ordblinde elevers læsning på skærm bør man gøre sig i undervisningen?

13.00-14.30:

Yderligere beskrivelse følger

14.30: Evaluering og tak for denne gang! 14.30: Evaluering og tak for denne gang!