Årskursus 2019

Årskursus 2019

Læse- og matematikvejlederforeningen

 

Torsdag d. 21. november 2019:

9.30 – 10.00: Ankomst og morgenmad

10.00 – 10.15: Velkomst ved bestyrelsen

10.15 – 11.15 + 11.30 – 12.30:

Brian Butterworth: Dyscalculia and dyslexia: distinct conditions with high co-occurence

Brian Butterworth works on the neuroscience and the genetics of mathematical abilities and disabilities in projects around the world including Australia, Taiwan and Singapore. He founded, and was first chair of, London’s Centre for Educational Neuroscience. His popular science book, The Mathematical Brain (1999) was a best seller. The Dyscalculia Screener (2003) revolutionized the identification of this specific learning disability. His latest book is Dyscalculia: from science to education (2019, London: Routledge)

www.mathematicalbrain.com

I will explore the distinct behavioural, cognitive, neural and genetic bases of dyslexia and dyscalculia. Behaviourally, learners with reading difficulties have maths difficulties more often than would be expected by chance. However, cognitively dyscalculia and dyslexia depend on different core deficits – number sense and phonological processing respectively. Arithmetical and reading networks in the brain are different, with virtually no overlap. Large scale twin studies show separate genetic influences for reading competence and mathematical competence. Thus the causes of the co-occurrences are still unknown.

12.30 – 13.30: Frokost

Efter frokost er der to forskellige programmer – et for matematikvejledere og et andet for læsevejledere.

… se de næste sider!

Læsevejlederne Matematikvejlederne
13.30 – 14.45:

Nelly Jacobsen: Phonics i engelskundervisningen og elever med ordblindhed

Nelly Jacobsen er lærer og speciallærer. Underviser børn, unge og voksne med ordblindhed. Har i de sidste 4 år haft egen virksomhed: Læsekupéen.

Er sammen med Lise Nyrop og Dorte Gørtz forfatter til phonics-lærebogsmaterialet, ’Words’.

Elever med ordblindhed har vedvarende vanskeligheder med at læse og stave på engelsk. Phonics-metoden er en struktureret, systematisk gennemgang af lyde, lydgrupper, stavelsestyper, staveregler og huskeregler, som alle elever kan have glæde af, og som er særlig vigtig for elever med ordblindhed. Tilgangen er undersøgende/induktiv og multisensorisk.

13.30 – 14.45:

Brian Butterworth: Assessment and intervention for dyscalculia

Brian Butterworth works on the neuroscience and the genetics of mathematical abilities and disabilities in projects around the world including Australia, Taiwan and Singapore. He founded, and was first chair of, London’s Centre for Educational Neuroscience. His popular science book, The Mathematical Brain (1999) was a best seller. The Dyscalculia Screener (2003) revolutionized the identification of this specific learning disability. His latest book is Dyscalculia: from science to education (2019, London: Routledge)

www.mathematicalbrain.com

I demonstrate simple and reliable ways to identify dyscalculia and distinguish it from other types of poor numeracy. I will discuss general principles for intervention, and how these can be applied to new digital tools for supporting teachers of dyscalculic learners. Finally, I will suggest that assessments and interventions for dyscalculic and dyslexia may have shared elements, but that dyslexia is not a cause of dyscalculia.

14:45-16:15: Poster-session, kage og kaffe
16.15 -17.30

Holger Juul: En læseforskers idekatalog

Holger Juul er cand.mag. og ph.d. i sprogvidenskab og forsker og underviser på Københavns Universitet, primært i tilknytning til Center for Læseforskning og uddannelsen i audiologopædi. Gennem de seneste 20 år har jeg beskæftiget mig med at undersøge danskeres sproglige færdigheder, især skriftsproglige færdigheder i grundskolen. Er desuden forfatter til flere test- og undervisningsmaterialer.

Læse- og skriveudviklingen i løbet af gymnasiet er overraskende svagt belyst. I mit indlæg vil jeg formulere en række spørgsmål om gymnasieelevers skriftsproglige færdigheder og de læse- og skrivekrav de møder. Og så vil jeg (gerne med input fra deltagerne) diskutere hvordan de kan besvares.

16.15-17.30:

Morten Blomhøj: Den didaktiske kontrakt i matematik ved overgang til gymnasiet

Morten Blomhøj er lektor i matematikkens didaktik ved IMFUFA, INM, Roskilde Universitet. Morten arbejder med forsknings­områderne samspil mellem forskning og udvikling af undervisnings­praksis, vanskeligheder ved tilegnelse af matematiske begreber, samt undervisning og læring af matematisk modellering. Han for tiden formand for faggruppen i matematik ved Teoretisk Pædagogikum.

Begrebet den didaktisk kontrakt stammer fra teorien om didaktiske situationer (TDS) udviklet af Guy Brousseau. Den beskriver den gensidige forventning hos elever og lærere om, hvad matematikundervisning går ud på, og hvordan den skal foregå. Den er både en forudsætning for og en konsekvens af institutionaliseret matematikundervisning. I oplægget ser jeg på hvordan den didaktiske kontrakt kan bruges til forstå nogle af de vanskeligheder eleverne har ved starten på matematik i gymnasiet.

 

17.45 – 18.45: Generalforsamling i Læsevejlederforeningen

(dagsorden udsendt til alle medlemmer pr. mail)

19.00: Middag

21:30: Underholdning ved Jesper Agesen Trio + snacks

 

Fredag d. 22. november 2019:

8.00 – 9.00: Morgenmad

Læsevejlederne Matematikvejlederne
9.00-10.30:

Lise Heidemann: Udfordringer med tosprogede gymnasieelever

Lise Heideman er cand.mag. og mag.art. Hun er også freelance konsulent – vejleder gymnasielærere og andre lærere på ungdomsuddannelser med mange tosprogede i at anvende metoder fra i undervisning i dansk som andetsprog. Hun har undervist i dansk som andetsprog siden 1999. Gymnasielærer i fransk og engelsk fra 2014-2016.

Hvordan kan man optimere tosprogede gymnasielevers læring? Med udgangspunkt i tosprogedes elevopgaver forklarer jeg, hvordan man lærer dansk som andetsprog – og hvorfor tosprogede gymnasieelever ikke altid har den progression, man kunne ønske. Jeg kommer med forslag til, hvordan man kan ændre sin rettepraksis, så den tosprogede elev får mere ud af de skriftlige opgaver. Jeg kommer desuden ind på de tosprogede elevers syn på sig selv som elever, samt på lærernes og samfundets syn på dem – og hvad det betyder for dem i deres læringsproces. Der vil være tid til at stille spørgsmål.

9.00-10.30:

Maria Kirstine Østergaard: Matematikangst og forestillinger om matematik

Maria Kirstine Østergaard er ph.d.-studerende, cand.pæd. i matematikkens didaktik og har en baggrund som folkeskolelærer.

Er der en sammenhæng mellem de forestillinger, man gør sig om, hvad matematik er og anvendes til, og dét at føle angst for faget? Hvilken rolle spiller matematikundervisningen i skabelsen af disse forestillinger? Hvad betyder de for elevernes læringsadfærd? Og vigtigst af alt: kan vi som undervisere være med til at forebygge matematikangst?

10.30 – 10.45: Pause
10.45-12.00:

Karrusel:

1. Charlotte Mandrup Ozimek: At skabe de gode rammer for SPS – set fra en leders perspektiv

Charlotte er en ingeniør, der brænder for uddannelse og for at gøre en forskel – især for dem der har mødt udfordringer af den ene eller anden art. Jeg er uddannelsesleder og har de sidste 3 år været daglig leder for studievejledning og sps (diagnose, læse- og matematikvejledning)

Vi har pligt til at hjælpe kursister der har funktionsnedsættelser og det gør vi meget gerne. Men hvordan får man det organiseret? Skal der være faste vejledere? En læsevejledning? Matematikvejledning? Hvordan støtter vi kursisterne bedst muligt, møder dem hvor de hver især er? På HF&VUC NORD har vi stor fokus på SPS, hvordan får vi det planlagt så det er mest optimalt for både vores kursister og vores lærere, – det vil jeg fortælle om – fra kursisten bliver tilmeldt til tilbud under uddannelsen og generel planlægning af ressourcer.

 

2. En ordblind kursist på videregående uddannelse: yderligere beskrivelse følger

 

3, Jens Erik Kajhøj: Specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne.

Jens Erik Kajhøj er uddannet maskinmester i 1884 og sejlet i ØK. Undervisning på Silkeborg Tekniske Skole 1994. Pædagogisk konsulent og arbejdet med specialpædagogisk støtte siden 1996.

Støtteordninger i uddannelsen:

Hvornår kan man søge?

Hvordan søger man?

Overgang til anden uddannelse

Nyttige Links

10.45-12.00:

Jeanette Axelsen: Nye udfordringer for matematikfaget på STX

Igennem 20 år har Jeanette Axelsen undervist i gymnasieskolen i matematik og dansk og arbejdet udviklende med matematikkens didaktik såvel som for faget i sig selv. Siden 2012 har hun siddet i bestyrelsen for Matematiklærerforeningen og som formand siden 2017. Hun har således bidraget til 2017-reformens tilblivelse og implementering.

Vi er blevet erfaringer rigere siden sidste år efter første gennemløb af STX-B. Hvis antagelsen er, at rammerne forbliver uændrede, hvordan kan vi så hjælpe og støtte vores elever med motivation for at lære matematik på alle niveauer på B-niveauet, og hvilken rolle kan matematikvejledere spille?

 

12.00-13.00 Frokost
13.00-14.30:

Natalia Auer: Faglige læsning af digitale tekster

Natalia Auer er ph.d. i e-læring og nye teknologier fra University of Leicester og lektor samt læsevejleder på Vestegnen HF & VUC. Natalia har undersøgt i sit ph.d.-projekt, hvordan elevers brug af læsestrategier kan implementeres som et stillads i læsningen af digitale tekster på tablets samt hvordan digitale redskaber kan bruges som støtte til læsning.

International forskning påpeger, at elevers læring bliver udfordret, når de møder faglige tekster på skærm.

 

I oplægget vil jeg komme ind på følgende:

·       Hvad siger forskning om forskelle mellem digital og analog læsning?

·       Hvordan læsevejledere kan vejlede kollegaer, så lærere kan understøtte elevernes læsning på digitale enheder?

·       Hvilke overvejelser om ordblinde elevers læsning på skærm bør man gøre sig i undervisningen?

13.00-14.30:

Brit Eva Madsen: Den daglige matematikvejledning

Lektor på Mulernes Legatskole i Odense. Underviser i matematik og fysik og er desuden matematikvejleder, uddannet fra Aarhus Universitet i 2012.

Oplægget vil handle om den daglige matematikhjælp til eleverne på Mulernes Legatskole, som har flere tiltag for at hjælpe svage matematikelever:

·       Luksushold på HF – to lærere til én klasse med de svageste matematikelever i 1.hf

·       Studiecafé hver eftermiddag, både med studiepiloter (særligt dygtige elever) og altid med en matematiklærer

·       Særlig lektiecafé – én lærer som hjælper elever med deres problemer i matematik. Eleverne henvises dertil i fællesskab med deres matematiklærer

·       Dobbeltlærerordning – tilkald en ekstra lærer til at hjælpe i undervisningen (ikke kun for matematik)

·       Eksamenstræning for dumpetruede elever – elever som af deres lærer vurderes til at ville dumpe deres eksamen får intensiv eksamensundervisning i maj/juni måned

·       Matematikvejledning til SPS elever (både talblinde og ordblinde elever)

Der er sat tid af til en masse spørgsmål/diskussion således at man kan tage derfra med en masse gode idéer, og forhåbentlig argumenter til sin ledelse hvorfor det er en god investering.

14.30: Evaluering og tak for denne gang! 14.30: Evaluering og tak for denne gang!