Læsevejlederens jobfunktion

jobfunktion-lang

For at være en velfungerende borger i et demokratisk og digitaliseret samfund er det nødvendigt at være i stand til at læse og skrive, og det er vanskeligt for mange, men det er ofte i lige så høj grad læseforståelsen og de fagspecifikke læsekrav, der udfordrer elever i ungdomsuddannelserne.

Læsevejledningens mål er at give alle unge uanset baggrund og funktionsnedsættelser lige muligheder for at blive kompetente læsere og skrivere.

Uddannelsen til læsevejleder foregår på Professionshøjskolerne i København, Aalborg eller Aarhus.

Gymnasiets læsevejlederes primære opgave er at understøtte den del af skolens strategi, som omhandler fokus på, at den enkelte elev fastholdes og gennemfører uddannelsen.

Læsevejledernes arbejde består af fire primære fokusområder:

1. Afdækning af generelle læse-/skrivevanskeligheder og opfølgning på denne afdækning:

 • Afdækningen foregår gerne ved hjælp af en screening af førsteårselevers læse-/skrivekompetencer eller ved kollegial sparring og drøftelse af enkeltelever.

Tiltag på baggrund af ovenstående:

 • Etablering af stave- og læsehold for elever med generelle læse-/skrivevanskeligheder.
 • Etablering af læsestrategikurser for:
  • Enkeltelever eller små grupper (evt. med fokus på læsehastighed)
  • Hele klasser i samarbejde med klassernes lærere (se punkt 4) (evt. med fokus på læsestrategier)
 • Evt. ansøgning om ekstra tid til eksamen til meget langsomme læsere.

2. Afdækning af specifikke læse-/skrivevanskeligheder og opfølgning på denne afdækning:

 • Udredning af dysleksi og ansøgning om IT-hjælpemidler og studiestøttimer samt OCR-ramme.

Tiltag på baggrund af ovenstående:

 • Instruktion i brug af IT-hjælpemidlerne.
 • Afholdelse af studiestøttetimer = kompenserende vejledning, der tager udgangspunkt i elevenes formulerede behov. Denne vejledning kan finansieres af studiestøttetimerne.
 • Samtaler med disse elever om behov for dispensationer om ekstra tid og lov til at bruge IT-hjælpemidlerne.

Dette arbejde sker i henhold til Stx-bekendtgørelsens § 143 og Hf-bekendtgørelsens §69, som forpligter skolen på at have et tilbud om specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand (SPS) til elever, der har et handicap eller andre vanskeligheder der kan sidestilles hermed, som imødekommer deres behov. Undervisning eller støtte tildeles eleven efter skolens leders konkrete vurdering af elevens behov på baggrund af sagkyndige udtalelser. Undervisning eller støtte iværksættes efter drøftelse med eleven og elevens forældre. Hvis eleven er undergivet forældremyndighed, skal iværksættelsen ske i samarbejde med forældremyndighedens indehaver.

3. Arbejde med elever med dansk som andetsprog.

4. Sparring med kolleger om enkeltelever og om læse-og notatstrategier i klasserne.

Dette vil på mange skoler konkret betyde fokuserede undervisningsforløb om faglig læsning – enten ved læsevejledere eller ved faglærere.