Vedtægter

for

Læse- og Matematikvejlederforeningen for ungdoms- og videregående uddannelser

 • 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Læse- og matematikvejlederforeningen for ungdoms- og videregående uddannelser.

Stk. 2:

Foreningens hjemsted er formandens adresse.

 • 2 Foreningens formål

Foreningens formål er

 • At styrke medlemmernes interesser og efteruddannelse i faglig og pædagogisk henseende, fx via årskursus og konference.
 • At styrke læse- og matematikvejlederindsatsen på ungdoms- og videregående uddannelser gennem regionale netværk
 • At samarbejde med myndigheder, institutioner og andre, der beskæftiger sig med emner, der berører foreningens medlemmers virke indenfor læsning og matematik.
 • 3 Medlemskab

Som medlem kan optaes enhver der fungerer som læse- eller matematikvejleder på en ungdoms- eller videregående uddannelse eller enhver som har interesse for foreningens aktiviteter og arbejder indenfor foreningens formål.

Stk. 2

Medlemskabet er personligt, og kontingent fastsættes på generalforsamlingen.

Stk. 3

Ind- og udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens administrationsselskab.

 • 4 Foreningens drift

Udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejde, administration, information m.m. dækkes ind af kontingenter.

 • 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste, besluttende myndighed.

Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes senest i årets sidste kvartal følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. formandens beretning
 3. kassererens beretning
 4. fastsættelse af kontingent
 5. indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af revisor
 8. Valg af suppleanter
 9. Eventuelt

Stk. 3

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og bestyrelsen sammensættes på følgende måde:

2 læsevejledere fra det gymnasiale område, hhv. 1 i lige år og 1 i ulige år

2 matematikvejledere fra det gymnasiale område, hhv. 1 i lige år og 1 i ulige år

2 læse-/eller matematikvejledere fra erhvervsskoleområdet (EUD), hhv. 1 i lige år og 1 i ulige år

1 læsevejleder fra videregående uddannelser, i ulige år

Herudover vælges 4 suppleanter for en 1-årig periode. Der vælges 1 suppleant for hvert område (læsevejleder fra det gymnasiale område, matematikvejleder fra det gymnasiale område, erhvervsskoleområdet (EUD), læsevejleder videregående uddannelser).

Stk. 4

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor kan finde sted.

Stk. 5

Såfremt det ikke er muligt at besætte bestyrelsespladserne i henhold til stk. 3 kan en plads udfyldes af en læse-/matematikvejleder fra en anden skoleform end den angivne.

Stk. 6

I det omfang der ikke opstiller tilstrækkelig antal medlemmer til valg på ubesatte bestyrelsesposter, kan den siddende bestyrelse vælge at forsætte arbejdet uden at der sker yderligere valg til bestyrelsen.

Stk. 7

Indkaldelse til ordinær generalforsamling med oplysning om tid og sted for afholdelse skal ske senest fire uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelse sker via mail til det enkelte medlem. Medlemmerne er selv ansvarlige for at opdatere mailadresser til foreningens administration.

Stk. 8

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 • 6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt har meddelt formanden, at de ønsker en sådan afholdt. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 3 uger efter at kravet er rejst. Dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling skal være medlemmerne i hænde senest 2 uger forud for den ekstraordinære generalforsamling og på den skal anledningen til indkaldelsen være anført som punkt samt angive tid og sted for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.

 • 7 Bestyrelsen

Stk. 1

På det førstkommende bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og eventuelle øvrige funktioner.

Stk. 2

Bestyrelsen skal så vidt muligt sammensættes så læse- og matematikvejledere fra de gymnasiale uddannelser, læse- og matematikvejledere fra EUD-området og læsevejledere fra videregående uddannelser er repræsenterede i bestyrelsen, jfr. § 5, stk. 3.

Stk. 3

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening eller af formanden og et bestyrelsesmedlem. Tegningsberettigede kan meddele kassereren ret til at modtage indbetalinger og foretage udbetalinger. Tegningsberettigede kan i samarbejde med kassereren meddele 3. person eller forening ret til regnskabsføring, medlemsadministration samt administration af ind- og udbetalinger i forbindelse med foreningens daglige drift.

Stk. 4

Alle bestyrelsesbeslutninger vedtages ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende, dog i dennes fravær næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen.

Stk. 5

Hverken medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt for foreningens forpligtelser. For sådanne hæfter foreningen alene med sin formue.

 • 8 Årsregnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2

Årsregnskabet udarbejdes af foreningens kasserer og det reviderede årsregnskab skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 • 9 Vedtægtsændringer

Ændring af foreningens vedtægter sker efter forslag herom på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Ændringsforslaget er godkendt ved simpelt flertal af de fremmødte og træder i kraft når forslaget er vedtaget af generalforsamlingen.

Stk. 2

Hvis et medlem kræver det, skal dirigenten sørge for skriftlig afstemning.

 

 • 10 Foreningens opløsning

Foreningens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, der skal være indvarslet med dette punkt på dagsordenen.

Stk. 2

Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutning om opløsning vedtages med mindst ¾ af de fremmødtes afgivne stemmer.

Stk. 3

Ved den anden generalforsamling kan beslutning om opløsning vedtages ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

Stk. 4

I tilfælde af foreningens opløsning fordeles foreningens formue blandt de, på tidspunktet for opløsning af foreningen, registrerede medlemmer.

Stk. 5

Fordelingen af foreningens formue foretages af en på generalforsamlingen udpeget advokat eller revisor.

Foreningens vedtægter er godkendt på den stiftende generalforsamling den 6. december 2019, og træder i kraft den 1. januar 2020.