Program årskursus 2018

 

Årskursus 2018
Læse- og matematikvejlederforeningen

 Temaet for dette års kursus er læsning og skrivning

 

Torsdag d. 25. oktober 2018:

9.30 – 10.00: Ankomst og morgenmad

10.00 – 10.15: Velkomst ved bestyrelsen

10.15 – 11.15 + 11.30 – 12.30: Fællesoplæg: Troels W. Kjær

Troels W. Kjær er hjerneforsker, overlæge ved Neurofysiologisk Afdeling på Roskilde Sygehus og professor ved Københavns Universitet. Han er en af landets førende eksperter inden for hjernen, og han bruges ofte som ekspert i medierne. Blandt andet medvirker han i programmerne om ”De Skjulte talenter” (DR1), hvor han undersøger og udfordrer den autistiske hjerne, eller ”Kongerigets klogeste” (DR1)

Om hjernen, hukommelse og læring

Troels W. Kjær oplæg vil fokusere på hjernen, læring og hukommelse. Han vil komme ind på, hvad der sker i hjernen, når den udsættes for information, og på hvordan vi bedst lærer og lagrer information samt hvordan man kan træne sin hukommelse og derved øge sin læring.

12.30 – 13.30: Frokost

Efter frokost er der to forskellige programmer – et for matematikvejledere og et andet for læsevejledere.

… se de næste sider!

 

Læsevejlederne Matematikvejlederne
13.30 – 14.45: Helle Bundgaard Svendsen

Helle Bundgaard Svendsen er Ph.d. og lektor på læreruddannelsen og hf i Nørre Nissum, VIA University College. Helle har igennem en årrække haft særlig interesse for elever med skriftsprogsvanskeligheder, og således også i sit ph.d. projekt, hvor hun undersøger ordblinde elevers anvendelse af læse- og skriveteknologi. Hun er desuden underviser, vidensmedarbejder, faglig konsulent, lærebogsforfatter og oplægsholder inden for læsning, skriftsprogsvanskeligheder, samt læse- og skriveteknologi.

Læse- og skriveteknologi i undervisningen

Med udgangspunkt i sin ph.d.-undersøgelse fortæller Helle Bundgaard Svendsen om, hvordan læse- og skriveteknologi kan anvendes i undervisningen med henblik på at stilladsere ordblinde elever.

13.30 – 15.00: Jeanette Axelsen

Jeanette Axelsen underviser i dansk og matematik på Vordingborg Gymnasium og er desuden formand for Matematiklærerforeningen

Reformen og de svage elever

Oplægget kommer til at omhandle, hvordan den nye reform og de tilhørende ændringer i læreplanerne for matematik kommer til at påvirke matematikundervisningen.

Hvilke fordele kan læreplansændringerne have for de eleverne? Hvilke problemer rummer de? Bliver de svage elever særligt udfordret? Hvilken rolle kommer matematikvejledere til at spille i den sammenhæng?

14:45-16:15: Poster-session, kage og kaffe
16.15 -17.30 Helene Forsberg-Madsen

Jeg er uddannet sociolog og har bred erfaring med arbejdet indenfor området for socialt udsatte – socialpolitisk, akademisk, organisatorisk og i praksis. Hos Læseforeningen er jeg leder for udvikling af det socialfaglige arbejde på tværs af organisationen og for de regionale- og kommunale samarbejdsaftaler. Derudover leder jeg prakis-delen i det humavidenskabelige Velux-støttede forskningsprojekt, der har til formål at udvikle et program for fælleslæsning og empowerment for psykisk sårbare unge

Litteratur, mening og læsende fællesskaber

Oplæggets overordnede tema er litteratur som meningsgivende for mennesker på tværs af sociale lag og forskellige forudsætninger. I oplægget vil jeg komme ind på følgende:

1.      Hvordan arbejder vi med litteratur og læsning med henblik på øget livskvalitet og styrket mental sundhed

2.      Hvordan skaber litteratur og fælleslæsning konkret mening for mennesker i vores læsegrupper

Hvad vil det sige at deltage i fælleslæsning ud fra metoden Guidet fælleslæsning

16.15-17.30: Martin Bonde-Hansen og Louise Jensen

Martin Bonde-Hansen og Louise Saugbjerg Jensen er studerende på Aarhus Universitet og har taget en bachelor i lingvistik med tilvalg i lektiologi (læren om skriftsprogskompetencer).

Et bachelorprojekt om dyskalkuli og interferens

Vores oplæg vil tage udgangspunkt i vores undersøgelse af gymnasieelever med dyskalkuli/talblindhed. Nogle undersøgelser peger på, at personer med dyskalkuli er mere sensitive over for interferens, end personer som ikke har dyskalkuli. Eksempler på interferens er lignende tal, symboler eller ord, som kan være svære at huske, fordi de interfererer, dvs. forstyrrer hinanden. Med inspiration fra sådanne studier har vi udviklet en test med ordpar, som vi har anvendt i vores undersøgelse. Vi vil i oplægget blandt andet beskrive udarbejdelsen af vores undersøgelsesdesign, metoden og resultaterne.

 

17.45 – 18.45: Generalforsamling i Læsevejlederforeningen

(dagsorden udsendt til alle medlemmer pr. mail)

OBS: med bobler til fejring af udgivelsen af håndbog til læsevejledere.

19.00: Middag

20:30: Underholdning ved Jesper Agesen Trio + snacks

 

Fredag d. 26. oktober 2018:

8.00 – 9.00: Morgenmad

10.00 -15.00: Bazar – foreløbige tilsagn:

  • Jesper Sehested – ‘Et liv som ordblind’
  • Ordblindelab
  • Systime
  • Laura Kongskov – Rådgivnings- og støttecenteret ved Aarhus Universitet

 

Læsevejlederne Matematikvejlederne
 

9.00-10.30: Carsten Elbro

Cand.mag. i dansk og engelsk (1984), dr.phil. med afhandling om ordblindhed (1990), forskningsprofessor (1992), professor i læsning ved Københavns universitet (siden 1997). Initiativtager til Center for Læseforskning (fra 1998) og en del andet.

Læsevaskeligheder i gymnasiet

I september 2018 var alle førsteårseleverne på Nyborg gymnasium med i en undersøgelse af læse- og sprogfærdigheder. Sigtet var bl.a. at kunne give en vurdering af elevernes niveau ‒ ved sammenligning med andre læsergrupper og med grænseværdier for bl.a. ordblindhed ‒ og en karakteristik af elever med svage resultater i læsning.

9.00-10.30: Jens Christian Larsen og Peter Brander

Jens Christian Larsen og Peter Brander underviser i mat, fys, ast og nat v. Næstved Gymnasium  

En matematikvejledning i Næstved    

En præsentation af matematikvejleder-arbejdet på Næstved Gymnasium: Hvordan prøver vi at identificere matematikvanskeligheder, hvilke elevholdninger møder vi, hvordan designer vi interventioner og undervisningsforløb baseret på statistik om vores elever (snarere end på at opfatte eleverne som enkelt-individer)…en farlig, men spændende tankegang…

10.30 – 10.45: Pause
10.45-12.00:

Regionalt samarbejde først fælles erfaringsudveksling om gennemført regionssamarbejde, så ud og mødes i regionerne.

 10.45-12.00: Marit Hvalsø Schou

Marit Hvalsø Schou er lektor i matematik på Odense Tekniske Gymnasium og matematikvejleder

Symboler i matematik

I gymnasiet har man en helt anden tilgang til matematikfaget end man har i grundskolen. Eleverne er vant til at regne mange opgaver med tal og ved brug af de samme argumenter hver gang. I gymnasiet møder vi dem med et færdigudviklet symbolsprog, som skal læres og anvendes på samme tid. I dette oplæg ser vi på hvilke forskellige roller symbolerne spiller for eleverne, og hvordan det er nødvendigt at kunne skelne og mestre alle rollerne for at kunne skabe mening i og betjene sig af symbolske udtryk. Vi vil se eksempler på, hvordan elever og lærere kan tale forbi hinanden, hvis deres forståelse af sådanne udtryk er forskellige, og hvordan mangelfuld forståelse kan forhindre en hensigtsmæssig behandling af disse udtryk.

12.00-13.00 Frokost
13.00-14.30: Peter Heller Lützen

Peter Heller Lützen er konsulent ved Nationalt Videncenter for Læsning med særligt fokus på literacy i ungdomsuddannelser.

Skrivevanskeligheder – hvad kan vi gøre?

Oplægget præsenterer erfaringer fra et aktuelt udviklingsprojekt om skrivning på hf. Stikordene er stilladsering af proces og produkt, lærermodellering, formativ respons og fælles skrivning. Baggrunden er, at en del unge er meget usikre over for skrivning i gymnasiet, og at faglig skrivning samtidig er helt nødvendigt for det faglige udbytte. Vi vil også komme ind på, hvad man som læsevejleder kan gøre i ft. sine fagkolleger.

 13.00-14.30: Brian Krog Christensen

Brian Krog Christensen er underviser i mat. og fys. samt uddannelseschef på Silkeborg Gymnasium

Matematik fra grundskole til ungdomsuddannelse

Hvilke forskelle på matematikundervisningen i grundskolen og gymnasiet betoner eleverne i særlig grad? Hvilke problemer oplever eleverne ved overgangen, og hvad kan man gøre ved det?

Oplægget omhandler disse spørgsmål med udgangspunkt i erfaringerne fra Silkeborgområdet, hvor et netværk af matematiklærere gennem en årrække har arbejdet med overgangsproblematikken.

14.30: Evaluering og tak for denne gang! 14.30: Evaluering og tak for denne gang!