Vedtægter

for Læse- og matematikvejlederforeningen

§1: Foreningens navn
§2: Foreningens formål
§3: Medlemskabet
§4: Fraktioner
§5: Regnskab
§6: Generalforsamling
§7: Dagsorden for generalforsamling
§8: Bestyrelsen
§9: Ændringer af vedtægter
§10: Ekstraordinær generalforsamling
§11: Årskursus
§12: Samarbejde
§13: Beslutning om foreningens opløsning

§1.
Foreningens navn er Læse- og matematikvejlederforeningen.
Foreningens hjemsted er formandens adresse.

§2.
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i faglig og pædagogisk henseende mht. efteruddannelse og på anden måde.

§3.
Som medlem kan optages enhver, der fungerer som læsevejleder eller matematikvejleder på én af de gymnasiale uddannelser eller videregående uddannelser.

§4.
Stk.1 Foreningen kan tilknytte fraktioner, der repræsenteres i bestyrelsen ved ét medlem per fraktion.
Stk. 2 Oprettelse, løsrivelse eller opløsning af fraktioner sker som en vedtægtsændring på den årlige generalforsamling.
Stk. 3. Fraktionskontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Der føres ikke særskilt regnskab for fraktioner, og i tilfælde af opløsning eller løsrivelse af fraktioner, tilfalder et eventuelt overskud moderforeningen.
Stk. 4 Fraktionerne kan planlægge særlige årskursustilbud, sammenfaldende med moderforeningens årskursus. Dette tilbud finansieres ved deltagerbetaling.

§5
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§6
Der afholdes generalforsamling én gang årligt inden udgangen af november måned. Bestyrelsen meddeler datoen senest 1.april i samme kalenderår. I tilknytning til generalforsamlingen arrangeres årskursus. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt en måned forud.

§7
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingenter.
6. Valg af formand (lige år).
7. Valg af øvrige bestyrelse (2-3 på lige år, 2-3 på ulige år).
8. Valg af medlemmer fra foreningens fraktioner (1 medlem pr. fraktion, ulige år)
9. Valg af 1-2 suppleant (1-2 på lige år).

10. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde inden 8 uger før generalforsamlingen.

§8.
Stk 1.
Bestyrelsen består af formanden, et medlem fra hver af foreningens fraktioner samt den øvrige bestyrelse, som udgør 4-6 medlemmer samt 1-2 suppleanter. På det første konstituerende møde vælges af den øvrige bestyrelse en kasserer og en næstformand.

Bestyrelsen skal så vidt muligt sammensættes, så læsevejledere fra de gymnasiale uddannelser, læsevejledere fra de videregående uddannelser samt matematikvejledere fra de gymnasiale uddannelser er repræsenteret i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig efter valg på generalforsamlingen.

Stk 2.
Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening og/eller af formanden og et bestyrelsesmedlem/næstformanden og et bestyrelsesmedlem. I afstemninger har formandens tegningsret forrang for øvrige bestyrelsesmedlemmer. Tegningsberettigede kan meddele kassereren ret til at modtage indbetalinger og foretage udbetalinger. Tegningsberettigede kan i samarbejde med kassereren meddele 3. person eller forening ret til regnskabsføring og ind – og udbetalinger i forbindelse med læsevejlederforeningens daglige drift.
Hverken medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt for foreningens forpligtelser. For sådanne hæfter foreningen alene med sin formue.

§9.
Vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte. Der afholdes skriftlig afstemning, hvis et medlem forlanger det.
Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af den offentliggjorte dagsorden.

§10.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt har meddelt formanden, at de ønsker en sådan afholdt. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 3 uger efter, at kravet er rejst.
Dagsordenen til den ekstraordinære generalforsamling skal være medlemmerne i hænde senest 2 uger forud, og på den skal anledningen til indkaldelsen være opført som punkt.

§11.
Årskursus har til formål at videreuddanne medlemmerne gennem undervisning fra instruktører, fortrinsvis hentet uden for foreningens medlemsskare.
Andre kurser afholdes efter behov.

§12.
Foreningen opfordrer til samarbejde i lokale afdelinger/regioner. Hvis medlemmer ønsker at arrangere netværksmøder eller lignende, kan foreningen bidrage med økonomisk støtte til foredrag eller lignende.

§13.
Beslutning om foreningens opløsning kan kun vedtages, såfremt forslaget om dette er optaget som forslag på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, og mindst ¾ af medlemmerne stemmer for det. Såfremt der ikke opnås tilstrækkeligt med stemmer for forslaget, skal der inden 3 uger indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen, hvor forslaget vil være vedtaget, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for det.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler tidsskriftet ”Læsepædagogen”.

Disse vedtægter er revideret og godkendt på generealforsamlingen d. 25.10.18 og er gældende for denne dato.